Regulamin

Serwis Internetowy dostępny pod adresem pack-printer.pl prowadzony jest przez Szymona Piechowicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: PACK­PRINT.PL SZYMON PIECHOWICZ z siedzibą w Luboniu (62-030) przy ul. Spokojna 12A o numerze indentyfikacyjnym NIP: 7791352933,
REGON: 630988506, adres email: [email protected] numer telefonu +48 730 839 630

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług i/lub Umów sprzedaży, zasady, koszty oraz termin i sposoby dostawy, składanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
  2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy sprzedaży i/ lub Umowy świadczenia usług, oraz – na jego żądanie – w sposób, który umożliwia dostęp, zwielokrotnianie i przechowywanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Użytkownika
  3. Usługodawca oświadcza, że korzystanie z Serwisu internetowego przez Użytkowników jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204, z późn. zm.) [dalej: ustawa śude], które odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, stanowiącego regulamin w rozumieniu ustawy śude.
  4. Prezentowane w Serwisie Internetowym informacje dotyczące Towarów i Usług, a w szczególności opisy, parametry techniczne i ceny nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Nie stanowią one również publicznego zapewnienia Usługodawcy.
  5. Wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu wiążą Użytkownika i Usługobiorcę tylko wówczas, jeżeli zostaną uzgodnione w formie pisemnej pomiędzy uprawnionymi przedstawicielami Usługodawcą a Użytkownikiem.
  6. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, poprzez zawarcie Umowy sprzedaży i przyjęcie dostawy Towarów, Użytkownik zobowiązuje się ​​nie powoływać się na żadne gwarancje dotyczące Towarów, która nie zostały potwierdzone w powyższy sposób, tj. w formie pisemnej lub nie wynikającej wprost z niniejszego Regulaminu.
  7. Użytkownik jest zobligowany do powstrzymywania się od jakichkolwiek zachowań, które mogłyby wpłynąć negatywnie na właściwe funkcjonowanie Serwisu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym dostarczania/rozsyłania treści o charakterze bezprawnym. W szczególności zakazane jest umieszczanie w zasobach Serwisu Internetowego zdjęć, grafik naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.
  8. Użytkownik, akceptując treść Regulaminu oświadcza, że nie naruszy wskazanych wyżej zakazów.
  9. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie pisane wielką literą oznaczają:
   1. DZIEŃ ROBOCZY – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Polski.
   2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający (w zależności od nabywanego Towarów): wybór Projektu z dostępnych wzorów, sposobu dostarczenia Towaru, akceptację Projektu oraz złożenie Zamówienia na Towar.
   3. KLIENT – osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny lub Konsument, który dokonał Zamówienia w Serwisie Internetowym.
   4. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Serwisie Internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego. Postanowienia Regulaminu dotyczące wyłącznie Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej w ramach Serwisu internetowego umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W takich wypadkach do takiej osoby nie będą miały również zastosowania postanowienia Regulaminu dotyczące wyłącznie Klientów.
   5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
   6. KREATOR TOWARÓW – interaktywny kreator towarów dostępny w Serwisie Internetowym umożliwia wybór Towaru, wykonaniu własnego projektu Towaru przez Użytkownika oraz zaakceptowaniu projektu Towaru, a następnie umieszczeniu Towaru w koszyku
   7. POLITYKA PRYWATNOŚCI – odrębny dokument regulujący zasady związane z ochroną danych osobowych oraz prywatności Użytkowników.
   8. POZYTYWNA WERYFIKACJA ZAMÓWIENIA – na pozytywną weryfikację zamówienia składa się łącznie :
    1. prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia,
    2. zaksięgowanie płatności za złożone Zamówienie lub użycie vouchera zakupowego,
    3. przyjęcie Zamówienia do realizacji, która potwierdzana jest przez Usługodawcę za pomocą wiadomości e-mail.
   9. TOWAR – dzieło będące rzeczą ruchomą wykonywane na podstawie Zamówienia przez Użytkownika zgodnie z Projektem lub gotowa rzecz ruchoma, które są lub mają być przedmiotem umowy między Klientem i Usługodawcą.
   10. PROJEKT –przesłane do Serwisu Internetowego przez Użytkownika i zgodne z wymaganiami opracowanie graficzne przyszłego Towaru.
   11. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami.
   12. SERWIS INTERNETOWY – serwis prowadzony przez Usługodawcę dostępny pod adresem internetowym wskazanym w treści Regulaminu.
   13. SPRZEDAWCA – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub osoba prawna oferująca Produkty, które mogą być nabywane w ramach Serwisu Internetowego. Sprzedawca jest jednocześnie Usługodawcą. Serwis Internetowy nie jest internetową platformą handlową zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r.
   14. USŁUGA – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub usługa cyfrowa wyszczególniona w treści Regulaminu.
   15. USŁUGODAWCA – Szymon Piechowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PACK­PRINT.PL SZYMON PIECHOWICZ w Luboniu (62-030) przy ul. Spokojna 12A o numerze indentyfikacyjnym  NIP 7791352933,
    REGON: 630988506, adres email: [email protected], numer
    telefonu +48 730 839 630
   16. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi.
   17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli złożone za pomocą Formularza Zamówienia i stanowiące ofertę zawarcia umowy wykonania lub sprzedaży Produktu.
 2. Konto i zakres Usług
  1. Usługodawca dostarcza Użytkownikom bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcji Serwisu Internetowego, tj. interaktywnego kreatora Towarów, interaktywnych formularzy, w tym rejestracji Konta, formularza kontaktowego oraz Konta.
  2. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną mogą zostać wypowiedziane przez Użytkownika w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany tutaj lub w dalszych postanowieniach Regulaminu. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z formularzy, zawierane są na czas określony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania formularza do Usługodawcy albo zaprzestania ich używania. Użytkownik może też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się od korzystania z tych usług.
  3. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Użytkownika, należy dokonać uprzednio procedury rejestracji. Z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika dokonania rejestracji za pomocą linka aktywacyjnego wysłanego na Twój adres e-mail, między Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta na czas nieokreślony.
  4. Dokonując rejestracji Konta, potwierdzasz, że jesteś osobą fizyczną, mającą co najmniej 18 lat, która może zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem, w tym również, że posiadasz umocowanie do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Użytkownik zapewnia ponadto, że informacje podane przez niego dla potrzeb Konta są prawdziwe. Podawanie nieprawdziwych informacji kontaktowych lub pomijanie przy rejestracji w Serwisie Internetowym informacji kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, adres i/albo numer telefonu jest niedozwolone. Użytkownicy nie mogą również podawać niedziałających numerów telefonu.
  5. W trakcie procedury rejestracji podajesz hasło, poprzez które następnie uzyskujesz dostęp do Konta. Masz obowiązek chronić hasło i nie możesz go udostępniać osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. Zobowiązany jesteś do utrzymywania swoich danych osobowych podanych w ramach Konta, które są niezbędne do realizacji Zamówienia, w aktualnej formie.
  6. Użytkownik może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy prowadzenia Konta Usługodawcy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Usługodawcę. Wypowiedzenie umowy prowadzenia Konta nie ma wpływu na zawarte z Usługodawcą Umowy.
  7. Użytkownik ma także możliwość wypowiedzenia umowy o prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym ze skutkiem natychmiastowym korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta – w tym celu należy wejść do panelu użytkownika poprzez wybranie opcji “Moje konto” w menu znajdującym się na górze strony. Wewnątrz panelu użytkownika, w liście podstron widocznej po lewej stronie, wybierz opcję “Usuń konto”. Po podaniu swojego hasła użytkownika i wybraniu opcji “Potwierdź” Twoje konto zostanie natychmiastowo usunięte.
  8. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego lub zawinionego naruszenia przez właściciela Konta postanowień niniejszego Regulaminu bądź zajścia innej uzasadnionej przyczyny, która czyni niemożliwym dalsze trwanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  9. Korzystanie z interaktywnego kreatora Towarów  jest bezpłatne i polega na wyborze parametrów Towaru, Wyborze koncepcji Towaru, przez kliknięcie pola „projektuj” lub o podobnym znaczeniu, wykonaniu własnego projektu Towaru przez Użytkownika oraz zaakceptowaniu projektu Towaru, a następnie umieszczeniu Towaru w koszyku, przez kliknięcie pola „do koszyka” lub o podobnym znaczeniu.
  10. Korzystanie z interaktywnego Formularza Zamówienia jest bezpłatne i polega na wyborze Towaru i parametrów Towaru np. liczba Towarów, dodatki przewidziane dla Towaru itp. oraz sposobu doręczenia, a następnie podaniu danych wymaganych w formularzu umożliwiających doręczenie Towaru. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej (w wypadku Klientów będących polskimi podatnikami zgodnie z art.106b ust.5 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. -tj. z dnia 9 listopada 2018 r. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn.zm.- brak wskazania numeru NIP przy składaniu Zamówienia przez Klienta, a tym samym wystawienie przez Usługodawcę paragonu niezawierającego tego numeru, uniemożliwia późniejsze wystawienie przez Usługodawcę faktury VAT dotyczącej tego Zamówienia).Złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie pola „zamawiam i płacę” lub o podobnym znaczeniu – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego).
 3. Wymagania techniczne
  1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w tym prawidłowego działania Usług:
   1. Posiadanie urządzenie z dostępem do Internetu i możliwością wyświetlania interfejsu Serwisu Internetowego,
   2. Prawidłowo skonfigurowana Przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu: np. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Safari wspierająca technologię WebGL2.
   3. Włączona w przeglądarce internetowej obsługa Java Script i plików Cookies.
   4. Wyłączone dodatki do przeglądarek np. wtyczki, programy antywirusowe, zapory systemowe mogące wpływać na wyświetlanie niektórych elementów stron.
  2. Usługodawca zastrzega, że w celu prawidłowego działania Kreatora Towarów obsługiwane przez niego pliki powinny spełniać następujące wymagania:
   1. minimalna rozdzielczość 200×200 DPI punktów na cal
   2. maksymalna wielkość pliku 1200 x 1200 dpi punktów na cal
   3. akceptowane rozszerzenia plików:  jpeg, png, svg, pdf,
  3. Usługodawca może sformułować szczegółowe wytyczne związane z korzystaniem z Usług, które udostępniane będą Użytkownikowi za pośrednictwem danej Usługi lub w Serwisie Internetowym w odrębnych polach (np. FAQ).
  4. Korzystanie z Kreatora Towarów w warunkach niestabilnego dostępu do sieci Internet, z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, lub dostępu o ograniczonej przepustowości, a także dużej ilości uruchomionych jednocześnie zakładek w przeglądarce internetowej może wiązać się z koniecznością dłuższego oczekiwania na wysyłkę plików do serwera Usługodawcy oraz wymaga szczególnej weryfikacji prawidłowości Projektu, przed złożeniem Zamówienia.
  5. Usługodawca w toku korzystania z Kreatora Towarów nie weryfikuje jakości oraz treści plików umieszczanych przez Użytkownika, w związku z tym mogą Projekty mogą odbiegać od wyglądu finalnego Towaru.
  6. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu Internetowego, a w szczególności Kreatora Towarów i Formularza zamówienia może wiązać się z ograniczeniem dostępu do niektórych funkcjonalności Serwisu Internetowego i wymaga szczególnej weryfikacji prawidłowości Projektu przed złożeniem Zamówienia.
  7. Stosownie do zapisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca nie sprawdza treści przekazywanych przez Użytkowników w ramach korzystania z Usług.
  8. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu Internetowego może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet za które nie ponosi odpowiedzialności w związku z czym rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
  9. Usługodawca zastrzega, że Projekty mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu finalnego Towaru. Usługodawca informuje, że pomimo dołożenia wszelkich starań, nie może zapewnić wierności barw na fotografiach prezentowanych w Serwisie Internetowym, ponieważ ich wyświetlanie zależy między innymi od ustawień wyświetlacza urządzenia, przeglądarki, systemu operacyjnego.
  10. Użytkownik udziela Usługodawcy na czas obowiązywania umowy o świadczenie Usług oraz realizacji Towaru, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji z prawem do udzielenia sublicencji do utworów przekazywanych Usługodawcy na potrzeby świadczenia Usług lub realizacji Towarów, na następujących polach eksploatacji: trwałe lub tymczasowe zwielokrotnienie, w całości lub w części, za pomocą dowolnych środków i w dowolnej formie, w szczególności w celu wprowadzenia, wyświetlenia, wykorzystania, przeniesienia i przechowywania utworu, jak również wytwarzania jego kopii za pomocą dowolnej techniki, w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego i technologii cyfrowej; przekształcanie w wektory danych lub wielowymiarowe matryce, które mogą być następnie przetwarzane przez sieci neuronowe, dostosowywanie, zmiana układu lub wprowadzanie innych zmian w utworze; prawo do tworzenia nowych wersji utworu; wprowadzanie do pamięci komputera; archiwizowanie utworu w całości lub w części; prawo do obróbki, post produkcji i przekształcania utworu, a w szczególności do jego cięcia, rozdrabniania i przenoszenia na inne formy oraz wykorzystywania go w tych formach.. Powyższe ma na celu wyłącznie wykonywanie Usług na rzecz Użytkownika zgodnie z warunkami i celem świadczonych usług, w ramach których takie udostępnianie ma miejsce.
  11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
   • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Internetowego,
   • wysyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika komunikatów technicznych, prawnych i związanych z funkcjonowaniem Usług,
   • odmowy świadczenia Usług, jeśli Użytkownik narusza Regulamin lub podał w Koncie dane nieprawdziwe,
   • dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Użytkowników,
   • zablokowania dostępu do Konta Użytkownika zawierającego treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub naruszające prawa osób trzecich lub informację na temat możliwości ich pozyskania (linki), oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub promujących portale konkurencyjne do Serwisu Internetowego, a także usunięcia tych treści, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,
   • usunięcia z Serwisu Internetowego treści udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia Regulaminu.
 4. Cena
  1. Cena Towaru uwidoczniona w Serwisie Internetowym podana jest w odpowiedniej walucie dla konkretnego rynku (kraju). Cena brutto uwidoczniona przy Towarze zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia w Serwisie Internetowym i zależą od wybranego sposobu i miejsca dostawy.
  2. Cena Towaru uwidoczniona w Serwisie Internetowym jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu Zamówienia.
 5. Zawarcie umowy wykonania lub sprzedaży Towaru za pomocą Formularza Zamówienia.
  1. Wszelkie Towary są oferowane do sprzedaży w zależności od dostępności oraz pod warunkiem przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę.
  2. Celem zawarcia umowy o wykonanie lub sprzedaży Towaru niezbędne jest wcześniejsze złożenie Zamówienia, zgodnie z pkt. II ust. 9 Regulaminu
  3. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera: potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenie Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia, oświadczenie Usługodawcy o otrzymaniu i zaksięgowaniu wpłaty, o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz o planowanej dacie wysyłki.
  4. Z chwilą Pozytywnej Weryfikacji Zamówienia zostaje zawarta umowa wykonania Towaru lub sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą. Każda zmiana zakresu Zamówienia po tym etapie będzie wyceniana niezależnie od pierwotnego zakresu Zamówienia. Dokonywanie dodatkowych Zamówień po Pozytywnej Weryfikacji będzie równoważne ze złożeniem nowego Zamówienia i zawarciem nowej umowy sprzedaży lub wykonania Towaru między Klientem a Usługodawcą.
  5. Każda umowa sprzedaży lub wykonania Towaru będzie potwierdzana paragonem, fakturą VAT lub innym dokumentem potwierdzającym sprzedaż wystawionym przez sprzedawcę na dane wskazane przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia
  6. Produkty będące przedmiotem umowy sprzedaży zawartej z Klientem pozostają własnością sprzedawcy do momentu uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży.
 6. Terminy i sposoby płatności
  1. Usłiugodawca wymaga płatności za Zamówienia w formie przedpłaty.
  2. Serwis Internetowy udostępnia za pośrednictwem operatorów płatności onlinowe formy płatności za zamówienia. Dostępne formy płatności i szczegółowe informacje dotyczące płatności widoczne są w procesie składania Zamówienia.
 7. Dostawa
  1. Serwis Internetowy udostępnia następujące sposoby dostawy Towaru: przesyłką kurierską lub inną formą wysyłki dostępną podczas składania zamówienia. Koszty dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ponosi Usługodawca.
  2. Koszt dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zależy od wybranego sposobu dostarczenia Towaru oraz Zamówienia i dla każdego Zamówienia jest wyliczany orientacyjny w momencie jego realizacji. Jeżeli koszt dostawy podany orientacyjnie na podstawie Zamówienia zmieni się po kontakcie z przewoźnikiem, klient zostanie indywidualnie poinformowany przez Usługodawcę o całkowitym koszcie dostawy.
  3. Termin dostawy – na czas oczekiwania na dostawę Towaru składa się termin realizacji Zamówienia przez Usługodawcę, który wnosi od 2-5 dni roboczych i czas dostawy Towaru przez przewoźnika:
   • 4.1. Całkowity i maksymalny termin realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych liczonych od momentu Pozytywnej Weryfikacji Zamówienia do momentu wysyłki Zamówienia do Klienta.
   • 4.2. Czas dostawy Towaru przez przewoźnika uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz przewoźnika i widoczny jest w koszyku po wybraniu opcji dostawy.
  4. Przesyłki są dostarczane w Dni Robocze.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, brak dostawy lub konieczność powtórnej dostawy, będące skutkiem podania przez Użytkownika nieprawidłowych lub niepełnych danych do doręczenia Towaru.
  6. Zamówienia dostarczane są na terytorium Unii Europejskiej. Klient jest zobowiązany do uiszczenia ewentualnych Opłaty z tytułu odprawy celnej oraz Opłat celnych we własnym zakresie.
  7. Dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej realizowane są za pomocą firm kurierskich wybranych przez Dostawcę. Dostawa na terytorium Unii Europejskiej realizowane są za pomocą firm kurierskich wskazanych przez Dostawcę przy składaniu Zamówienia.
  8. Użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany o przewidywanym terminie realizacji i dostawy Zamówienia.
  9. Użytkownik jest zobowiązany do kontroli Towarów podczas odbioru, w szczególności ich ilości, a w przypadku, gdy Towary zostały dostarczone przez kuriera, Użytkownik powinien podpisać dokument dostawy Towarów. Przy odbiorze przesyłki Użytkownik powinien w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z Zamówieniem, w tym ilość Towarów jest prawidłowa. Jeżeli zawartość przesyłki jest niezgodna z Zamówieniem, paragonem lub fakturą VAT lub jeżeli Towary uległy uszkodzeniu, Użytkownik powinien sporządzić protokół zgodnie z procedurą stosowaną przez firmę kurierską. Protokół powinien zostać podpisany przez lub w imieniu Użytkownika oraz przewoźnika. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami, sporządzenie protokołu nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ma na celu jedynie usprawnienie procesu jej rozpatrzenia.
  10. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, podpisany przez Użytkownika i przedstawiciela przewoźnika protokół lub inny dokument odbioru może stanowić rozstrzygający dowód przeciwko Użytkownikowi w odniesieniu do ilości Towarów wskazanych w tym dokumencie, wolnych od jakichkolwiek widocznych ubytków, uszkodzeń lub innych wad fizycznych, w tym uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. Użytkownik niebędący Konsumentem traci wszelkie uprawnienia z tytułu reklamacji, jeżeli nie zbadał Towaru podczas jego odbioru i nie zawiadomił Usługodawcy o wadzie, niezgodności z Zamówieniem, w tym niewłaściwej liczbie Towaru najpóźniej w dniu odbioru Towaru, a w odniesieniu do wad ukrytych, których nie można było stwierdzić w trakcie odbioru, najpóźniej w terminie 7 Dni roboczych od dnia odbioru Towaru. Jeżeli Towary są podatne na uszkodzenia lub powstanie wad podczas dostawy, opis stwierdzonego uszkodzenia lub wady musi zostać sporządzony w formie pisemnej w momencie dostawy i podpisany przez lub w imieniu Użytkownika oraz przewoźnika.
  11. Użytkownik niebędący Konsumentem nie może odmówić przyjęcia Towarów lub jakiejkolwiek ich części jedynie ze względu na dokonanie dostawy częściowej.
  12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania dostawy Towarów w oddzielnych przesyłkach. Jeżeli Towary mają być dostarczone w oddzielnych przesyłkach, każda dostawa będzie stanowić oddzielną Umowę.
  13. Jeżeli Użytkownik niebędący Konsumentem z nieuzasadnionej przyczyny nie dokona odbioru Towarów, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu kwoty zapłaconej przez tego Użytkownika.
  14. W odniesieniu do Użytkowników niebędących Konsumentami – w przypadku nieodebrania Towaru, po 2 (dwóch) bezskutecznych próbach dostawy, Użytkownik zostanie wezwany przez Usługodawcę w wiadomości e-mail do odbioru Towaru we wskazanym w wiadomości terminie i miejscu – w każdym czasie możesz zażądać podjęcia ponownej próby dostawy na wskazany przez Użytkownika1 adres. W braku odbioru Towaru we wskazanym terminie i miejscu lub w braku jakiejkolwiek odpowiedzi na wezwanie Usługodawcy we wskazanym w niej terminie, zamówiony przez Użytkownika Towar będzie przechowywany w naszym magazynie za opłatą, która wynosi: (a) 10 euro za każdy rozpoczęty miesiąc przechowania 1 (jednej) paczki; lub (b) 50 euro za każdy rozpoczęty miesiąc przechowania 1 (jednej) palety. O rozpoczęciu odpłatnego przechowania Towaru Użytkownik zostaniesz poinformowany w wiadomości e-mail, która zawierać będzie również ponowne wezwanie do odbioru Towaru. Poza opłatą za przechowanie Usługodawca może obciążyć Użytkownika kosztami, które zobowiązany był ponieść z powodu podejmowania prób dostaw. Po upływie 3 miesięcy od drugiej bezskutecznej próby dostawy, Usługodawca będzie uprawniony do (i) odstąpienia od Umowy sprzedaży w ciągu kolejnych 3 miesięcy albo (ii) zutylizowania nieodebranego Towaru na koszt Użytkownika, bez obowiązku zwrotu zapłaconej ceny.
  15. W przypadku, gdy Użytkownik nie dokonał odbioru Towaru i zażądał przesłania Towaru ponownie, wówczas to Użytkownik ponosi koszty takiej ponownej dostawy.
  16. W odniesieniu do Użytkowników będących Konsumentami – w przypadku nieodebrania Towaru, po 2 (dwóch) bezskutecznych próbach dostawy, zostaniesz przez nas wezwany w wiadomości e-mail do odbioru Towaru we wskazanym w wiadomości terminie i miejscu. w każdym czasie możesz zażądać podjęcia ponownej próby dostawy na wskazany przez Użytkownika adres. W braku odbioru Towaru we wskazanym terminie i miejscu lub w braku jakiejkolwiek odpowiedzi na wezwanie Usługodawcy we wskazanym w nim terminie, Usługodawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży w ciągu 3 miesięcy od drugiej bezskutecznej próby dostawy
 8. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług
  1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w wiadomości e-mail na adres e-mail umieszczony przy adresie internetowym serwisu w Regulaminie, lub pisemnie na adres Usługodawcy.
  2. Usługodawca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Konto Użytkownika może zostać zlikwidowane lub zablokowane w przypadku nie przestrzegania Regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym Użytkownikiem, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przez Usługodawcę. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte, zgodnie z zasadami ustalonymi w Polityce prywatności.
  3. Umowa o prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym ulega rozwiązaniu po upływie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Wypowiedzenie umowy nie prowadzi do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej – w czasie trwania umowy.
  5. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 9. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Konsumentów
  1. Usługodawca dostarcza Konsumentom Towary bez wad. Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, jeżeli Towary mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Towary mają wadę, Konsument może złożyć oświadczenie z żądaniem obniżenia ceny albo o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, bądź żądać wymiany Towarów wadliwych na wolne od wad albo usunięcia wady.
  2. Rękojmia przysługuje tylko Konsumentom.Użytkownik niebędący Konsumentem oraz Usługodawca niniejszym wyłączają między sobą odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, z zastrzeżeniem wad ujawnionych przy dostarczeniu przesyłki, o których mowa w pkt VII ust. 9 i 10 oraz wad ukrytych, o których mowa w pkt VII ust. 10 Regulaminu.
  3. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres Pack Print ul. Spokojna 12A
   62-030 Luboń lub na adres email: [email protected] Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowane Towary powinny być dostarczone wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (wskazującym osobę składającą reklamację oraz żądającym rozpatrzenia reklamacji ze wskazaniem sposobu oraz opisem wady Towarów).
  4. Reklamacje Użytkowników powinny zawierać co najmniej następujące informacje: opis przyczyny reklamacji, liczba wadliwych Towarów, zdjęcia lub nagrania wadliwych Towarów w formacie nadającym się do odczytu przez Usługodawcy.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo żądania od Użytkownika udzielenia dodatkowych wyjaśnień niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, a w sytuacji, gdy będzie to niezbędne, może żądać zwrotu wydanych Towarów celem rozpoznania reklamacji. W przypadku konieczności zbadania Towaru, Użytkownik zobowiązany jest do wydania Towarów objętych reklamacją na warunkach ustalonych indywidualnie przez Strony. Użytkownik w przypadku konieczności zwrotu Towarów będących przedmiotem reklamacji zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Towarów przed wydaniem ich przewoźnikowi. Użytkownik niebędący Konsumentem ponosi ryzyko związane z nieprawidłowym zabezpieczeniem Towarów przed uszkodzeniem oraz ryzyko ich utraty do momentu ich wydania Usługodawcy. Koszty zwrotu wydanych Towarów ponosi Usługodawca, chyba że Użytkownik nie dochował warunków reklamacji, w szczególności nie złożył reklamacji w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie.
  6. Usługodawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkowuje się do żądania Konsumenta. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Usługodawca powiadamia Użytkownika w wiadomości wysłanej na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
  7. Usługodawca nie udziela gwarancji na Towary, a tym samym rękojmia jest jedyną podstawą reklamacji.
  8. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  9. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego operatora płatności bezpośrednio na adres e mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego operatora płatności.
 10. Ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkowników nie będących Konsumentami
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepełną dostawę lub wadliwe Towary, jeżeli roszczenie takie nie zostanie zgłoszone Usługodawcy na piśmie zgodnie z pkt VII ust. 9 i 10 lub jeżeli po zadowalającym sprawdzeniu Towarów, Użytkownik wykryje powyższe okoliczności. Roszczenie musi zawierać numer potwierdzenia Zamówienia, numer dostawy oraz szczegóły roszczenia. W razie uzasadnionego roszczenia Usługodawca może, wedle własnego uznania, wymienić Towary (lub ich część) lub zwrócić Użytkownikowi Cenę Towarów (lub odpowiednią część Ceny) lub zaproponować inne rozwiązanie akceptowalne przez Użytkownika. Usługodawca nie ma żadnych dalszych zobowiązań wobec Użytkownika, a Użytkownik zrzeka się takich roszczeń w odniesieniu do spraw opisanych w niniejszym punkcie. Usługodawca podejmie starania mające rozpatrzenie roszczenia Użytkownika w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania ostatniej informacji niezbędnej do jego rozpoznania.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, koszty lub wydatki (w tym utracone zyski) wynikające pośrednio lub bezpośrednio z niewykonania lub opóźnienia w wykonywaniu jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Umowy z powodu jakiegokolwiek zdarzenia lub okoliczności będących poza kontrolą Usługodawcy, w tym (lecz nie tylko), strajków, awarii zasilania lub sprzętu, działań rządu lub działania Siły wyższej.
  3. Odpowiedzialność Usługodawcy, w tym jego pracowników i dostawców w związku z wszelkimi roszczeniami wynikającymi z wykonania lub niewykonania przez Usługodawcę [jego zobowiązań] dotyczących wykorzystywania informacji przedstawionych w Umowie lub interpretacji poniższych usług, wynikająca z gwarancji, umowy, zaniedbania, odpowiedzialności za ryzyko lub z dowolnej innej podstawy, nie może łącznie przekroczyć Ceny umownej netto (nieobejmującej podatków oraz frachtu) za takie produkty lub usługi. W żadnych okolicznościach odpowiedzialność nie obejmuje odszkodowania za utracone korzyści (lucrum cessans), w tym utracone zyski lub przychody, zwiększonych kosztów zakupu lub dostarczenia materiałów, dostaw lub usług, kosztów kapitału zastępczego, opłat z tytułu magazynowania lub użytkowania, przypadkowych lub wtórnych szkód jakiegokolwiek rodzaju.
  4. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności jest nadrzędne w stosunku do wszelkich odmiennych lub niezgodnych postanowień zawartych w dowolnych dokumentach składających się na niniejszą Umowę. Do Użytkownika należy podjęcie wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu zapewnienia, że sprzęt komputerowy i/albo wybrane oprogramowanie są wolne od takich elementów jak wirusy, robaki komputerowe, konie trojańskie i inne programy o charakterze destrukcyjnym.
  5. W żadnych okolicznościach Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkownika ani żadnej innej osoby związanej z Użytkownikiem za jakiekolwiek pośrednie, bezpośrednie lub inne szkody wynikające z korzystania z Serwisu Internetowego. Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje wszelkie straty spowodowane przerwą w działalności, utratą programów lub innych danych związanych z obsługą systemu informatycznego Użytkownika lub powstałe w dowolny inny sposób, nawet jeżeli Użytkownik oraz osoba z nim związana zostali o możliwości wystąpienia takich szkód wyraźnie poinformowani.
  6. Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia zgodności oznakowania Towarów, z przepisami każdego państwa, na terenie którego Towary zostaną wprowadzone do obrotu. Odpowiedzialność Usługodawcy z tego tytułu jest wyłączona w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
  7. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do Umów zawartych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami będącymi Konsumentami.
 11. Uszkodzenie Produktu w transporcie
  1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru Klient ma obowiązek zbadać przesyłkę; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, zgłosić takie okoliczności oraz wypełnić protokół uszkodzenia przesyłki w obecności doręczyciela.
  2. Jeżeli uszkodzenia Towaru nie dały się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze przesyłki, Klient powinien niezwłocznie zgłosić żądanie ustalenia tego faktu po ujawnieniu uszkodzeń, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od dnia odbioru przesyłki. Przekroczenie tego terminu oznaczało będzie brak możliwości realizacji roszczeń reklamacyjnych wobec przewoźnika.
  3. Przed podpisaniem protokołu uszkodzenia przesyłki należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym paczki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze).
  4. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z powodu uszkodzenia należy to wyraźnie zaznaczyć w dokumentach przewozowych.
 12. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży ani prawo zwrotu Towaru. Użytkownikowi będącemu Konsumentem, w przypadku dostawy Towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych potrzeb, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 poz. 287), zgodnie z treścią art. 38 pkt 3) ww. ustawy.
  2. Użytkownikowi, w tym będącemu Konsumentem, jeżeli wykonamy w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika (w tym konsumenta), który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług zawartej na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287), zgodnie z art. 38 pkt 1) i pkt 3) ww. ustawy.
  3. Użytkownikowi będącemu konsumentem, w przypadku dostawy Towarów prefabrykowanych przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 poz. 287). W celu wykonania przedmiotowego uprawnienia, Użytkownik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, a w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu do przesłania Towarów na adres: ul. Spokojna 12A 62-030 Luboń. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  4. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem 14 dni od za pośrednictwem operatora pocztowego lub innego podmiotu świadczącego usługi przewozowe lub poczty elektronicznej.
  5. Oświadczenie o którym mowa w ust. 4 powyżej należy wysłać na następujący adres Usługodawcy: Pack Print ul. Spokojna 12A 62-030 Luboń lub na adres email: [email protected]
  6. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  7. Konsumentowi zwraca się wszystkie dokonane płatności wraz z kosztami przesyłki. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty związane z odesłaniem Produktu do Usługodawcy.
  8. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
  9. Zwrot zapłaconej ceny zostanie dokonany przez sprzedawcę na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta
  10. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
 13. Własność intelektualna i odpowiedzialność Użytkownika
  1. W stosunku do Konsumenta Usługodawca lub Sprzedawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania swojego zobowiązania, chyba że będzie to następstwem okoliczności, za które Usługodawca lub Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa).
  2. W stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, Usługodawca lub Sprzedawca może ponosić odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wyłącznie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i tylko w granicach strat rzeczywiście poniesionych przez Klienta. W szczególności Usługodawca lub Sprzedawca nie odpowiada za szkody spowodowane korzystaniem przez Klienta z Serwisu Internetowego niezgodnie z przepisami prawa lub Regulaminem.
  3. Z chwilą wydania przez Usługodawcę lub Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Usługodawca lub Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  4. Odpowiedzialność Usługodawcy lub Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy wykonania Produktu lub sprzedaży. Usługodawca lub Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem.
  5. Serwis Internetowy jest własnością Usługodawcy i jest przez niego zarządzana. Jeżeli w Serwisie Internetowym nie stwierdzono inaczej, Usługodawca posiada prawa autorskie do wszelkich zawartych w niej treści. Treści te obejmują: tekst, grafikę, logotypy, znaki towarowe, informacje serwera oprogramowania oraz pozostałe informacje umieszczone w Serwisie Internetowym. Wszelkie prawa do treści, usług i informacji o serwerze są zastrzeżone. Wszelkie zmiany wprowadzone do treści w witrynie przez osobę trzecią, stanowią naruszenie praw autorskich Usługodawcy.
  6. Użytkownik oświadcza, że rozumie, że warunkiem posiadania Konta, jest korzystanie z niego w sposób nienaruszający praw własności intelektualnej innych osób w jakikolwiek sposób. Usługodawca zastrzega sobie prawo, z uprzednim zawiadomieniem lub bez uprzedniego zawiadomienia, natychmiastowego usunięcia konta każdego Użytkownika, który narusza prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby trzeciej i usunięcia wszelkich naruszających materiałów z Serwisu Internetowego.
 14. Prawa autorskie
  1. Usługodawca w zakresie przestrzegania prawa autorskiego do przesłanych przez Użytkowników materiałów zdaje się wyłącznie na oświadczenia Użytkowników.
  2. Złożenie Zamówienia oznacza złożenie przez Użytkownika oświadczenia, że posiada on prawa do wszystkich przesłanych plików i przez dokonanie Zamówienia nie narusza niczyich praw.
  3. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich poprzez realizację Zamówienia, odpowiedzialność za naruszenia ponosi wyłącznie Użytkownik. Jest on w takim przypadku zobowiązany do zwolnienia Usługodawcy z wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez Usługodawcę powstałymi w wyniku tych roszczeń.
  4. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub powzięcia wiarygodnej informacji co do bezprawności przechowywanych w Serwisie Internetowym treści, Usługodawca poinformuje o tym Użytkownika i niezwłocznie uniemożliwi dostęp do takich treści.
  5. Wszelkie informacje, treści, pliki zawierające obrazy i oprogramowanie udostępnione przez Usługodawcę w ramach Serwisu Internetowego stanowią przedmiot własności Usługodawcy lub przedmiot licencji udzielonej Usługodawcy i chronione są prawem.
  6. Usługodawca nie udziela prawa do kopiowania, udostępniania, modyfikowania, realizacji Produktów pochodnych lub dystrybucji jakiegokolwiek ich elementu.
 15. Informacje dodatkowe
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usług następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.
  2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy wykonania lub sprzedaży Towaru następuje na dwa sposoby: (1)przez wysłanie w wiadomości e-mail treści zawieranej umowy, (2)przez przekazanie specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta lub Konsumenta.
 16. Postanowienia końcowe
  1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim bez uszczerbku dla ochrony, jaką zapewniają konsumentom bezwzględnie obowiązujące przepisy państwa miejsca ich zwykłego pobytu.
  2. Rozstrzyganie sporów:
   • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) mogą być rozpatrywane pozasądowo poprzez mediacje lub rozstrzygnięcia sądów polubownych. Wykaz stałych sądów polubownych zawiera strona http://www.pssp.org.pl. Wykaz mediatorów prowadzony jest przez każdy sąd okręgowy w Polsce. Na stronach właściwego sądu dostępne są dane mediatorów.
   • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
   • Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
   • Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
   • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  3. Z powodu sporadycznie występujących zakłóceń w sieciach publicznych, takich jak Internet, Usługodawca nie może zagwarantować, że Serwis Internetowy będzie dostępna przez 100% czasu. Chociaż Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić sprawną Witrynę, to możliwe przerwy i opóźnienia w dostępie do Witryny są nieuniknione, a w przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z powyższych problemów.
  4. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników Witryny, nasz Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które ten serwer może odczytywać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że Użytkownicy mogą w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi plików cookie, co może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług Serwisu Internetowego i możliwości składania Zamówień.
  5. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 poz. 683).
  6. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące Konsumentom stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
  7. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa
 17. Wejście w życie Regulaminu
  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2023 r.
  2. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia: (a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, (b) zmiany oferty Usługodawcy dotyczącej Usług lub Towarów z zastrzeżeniem że zmiany niniejszego Regulaminu mają na celu dostosowanie jego treści do oferty.
  3. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
  4. Usługodawca poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu i o dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu przesyłając stosowną wiadomość na adresy e-mail Użytkowników lub umieszczając ją w Serwisie Internetowym w formie dostępnej przy pierwszym logowaniu Użytkownika po zmianie Regulaminu.
  5. Zmiany Regulaminu obowiązują Użytkownika od terminu określonego przez Usługodawcę, nie krótszego niż 7 dni kalendarzowych od poinformowania Użytkowników o zmianie. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Wypowiedzenie należy przesłać na adres e-mail Usługodawcy………. lub
Shopping Cart
Scroll to Top